Historia

Obraz Zespołu Szkół w Dzierzbach

Zespół Szkół w Dzierzbach geograficznie położony jest w województwie mazowieckim, powiecie sokołowskim, gminie Jabłonna Lacka. W skład Zespołu wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa i Samorządowe Przedszkole. W roku szkolnym 2013\14 do placówki uczęszcza 25 uczniów ucząc się w pięciu oddziałach i 21 wychowanków. Większość uczniów stanowią uczniowie dowożeni z okolicznych miejscowości oddalonych od szkoły od 2 - 7 km. Dzieci mają możliwość korzystania ze stołówki szkolnej( pierwszego śniadania i obiadu). Placówka dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą nauczycieli (łącznie 8, w tym: 4 dyplomowanych, 3 mianowanych, 1 kontraktowy). Ze względu na niż demograficzny i ryzyko likwidacji Zespołu nastąpiła zmiana jego organizacji. Kierując się dobrem wspólnym - dzieci, pracowników i środowiska - placówka została przejęta przez osobę fizyczną w dniu 1 grudnia 2012 r. zachowując tym samym, dotychczasowy status placówki publicznej. Szkoła w Dzierzbach jest placówką z długoletnią tradycją. W minionym roku szkolnym obchodziliśmy uroczystość jubileuszową 52- lecie jej wybudowania. Wcześniej mieściła się w domach prywatnych rozproszonych po całej miejscowości. Mając na uwadze wkład społeczności lokalnej podczas budowy szkoły, naszym moralnym obowiązkiem jest podejmowanie takich działań, aby placówka przetrwała jak najdłużej. Od początku swego istnienia szkoła ukierunkowana była na wszechstronny rozwój uczniów, który zapewniały: właściwa baza (pracownie przedmiotowe, sala gimnastyczna, świetlica), boiska, pomoce dydaktyczne i możliwość realizowania w różnych kołach zainteresowań. Kadra pedagogiczna pracująca w niej zawsze otwarta była na wszelkiego rodzaju innowacje pedagogiczne. W 1994 w klasach starszych wprowadzono podstawy przedsiębiorczości i informatykę, zaś w klasach I-III nauczanie zintegrowane z oceną opisową wdrożone w 1994. Nauczyciele z naszej placówki prowadzili lekcje pokazowe dla nauczycieli z całego powiatu, zachęcając inne szkoły do tego modelu nauczania. W bieżącym roku szkolnym w placówce również wprowadzono nowatorskie działania, wychodząc naprzeciw potrzebom wychowanków i rodziców, wprowadzono język angielski w grupie 5 i 6-latków. Szkoła również, po raz pierwszy przystąpiła do projektu unijnego „Sięgamy po rozwój”, skierowanego do uczniów klasy III, rozwijającego zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie, dla dzieci z trudnościami zdobywania umiejętności matematycznych, a tak że z zaburzeniami rozwoju mowy. Praca nauczycieli Zespołu ukierunkowana jest na potrzeby i możliwości wychowanków, dlatego w procesie nauczania i wychowania wdraża się sprawdzone metody bądź poszukuje nowych, aktywizujących przynoszących efekty. Szczególną opieką otaczani są uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych i pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Placówka posiada dobrą bazę lokalową, rozbudowaną sieć internetową - mobilny Internet. Sale lekcyjne wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w większości wyposażone w stanowiska komputerowe, umożliwiające prowadzenie ciekawych zajęć. Stale poprawiana jest baza placówki tj. przeprowadzony został generalny remont sali gimnastycznej, świetlicy, kuchni, sal przedszkolnych i lekcyjnych oraz szkolnej Izby Regionalnej. W szereg prac prowadzonych na rzecz Zespołu angażuje się rodziców naszych wychowanków m.in. prace remontowe, pomoc w przygotowaniu uroczystości , opieka i pomoc w dowiezieniu dzieci na konkursy.
Zespół prowadzi również szereg działań na rzecz środowiska lokalnego, pełniąc rolę jedynego ośrodka kulturalnego w społeczności wiejskiej. Organizuje imprezy i uroczystości na terenie placówki tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, spotkania opłatkowe, choinkę noworoczną oraz spotkania plenerowe m.in. Piknik Rodzinny przy współpracy z GOPS i parafialnym Caritas z udziałem rodziców, przedstawicieli instytucji, osób niepełnosprawnych, pensjonariuszy domu opieki, przyjaciół szkoły i darczyńców. Niejednokrotnie w naszej placówce organizowane były ważne uroczystości na rzecz rozwoju oświaty m.in. 90- rocznica Tajnej Organizacji Nauczania w powiecie sokołowskim (1999r.), wmurowanie pamiątkowej tablicy na szkole ku czci byłego kierownika(2004r.), ponadto uroczystości na rzecz OSP: rocznica powstania i nadania sztandaru, których jako nauczyciel miałam okazję być koordynatorem. Zespół podejmuje również działania, mające na celu kultywowanie tradycji, poprzez gromadzenie i organizowanie wystaw w szkolnej Izbie Regionalnej. Ponadto nasi wychowankowie sprawują opiekę nad miejscami pamięci i grobami opuszczonymi na cmentarzu parafialnym. Aktywnie uczestniczą w ogólnopolskich akcjach charytatywnych na rzecz osób potrzebujących. Chętnie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach, zawodach sportowych na szczeblu szkolnym, gminnym, powiatowym, rejonowym i krajowym. Większość działań podejmowanych przez placówkę prezentowana jest na stronie internetowej szkoły, która istnieje od roku oraz w kronikach szkolnych. Zespół Szkół w Dzierzbach cechuje przyjazny i rodzinny klimat, który tworzą uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni wraz z dyrektorem i osobą prowadzącą wspomagani przez rodziców wychowanków.